Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

6510 6646
Reposted fromkattrina kattrina vialekkaprzesada lekkaprzesada
1329 cc63
Reposted fromnezavisan nezavisan vialekkaprzesada lekkaprzesada
Taka moja klątwa, kocham Cię po wieczność.
— Dagan Gari`n Cel do Kanade
Reposted fromazazel azazel vialekkaprzesada lekkaprzesada

baladevii:

Facts over feelings, don’t let your emotions fuck with your intelligence.

"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita vialekkaprzesada lekkaprzesada

Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.

— Brzechwa
Reposted fromoutcat outcat vialekkaprzesada lekkaprzesada
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialekkaprzesada lekkaprzesada
8837 8315 500
8839 28b5 500
2363 54b7 500
5850 3e04 500
Reposted from777727772 777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
Reposted frommrrru mrrru vialekkaprzesada lekkaprzesada
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu vialekkaprzesada lekkaprzesada
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola

March 03 2018

5506 acc4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMountainGirl MountainGirl
9520 33dc
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMountainGirl MountainGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl