Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

0445 5e69
Reposted fromteijakool teijakool viaKrzychulec Krzychulec
9333 2d87 500
Reposted fromeffic effic viakrolfasolek krolfasolek
9191 2c18 500
Miłość nie jest racjonalna. Skacze z samolotów i z klifów. Zostawia ślad na wszystkim, czego dotknie. Mogę postępować właściwie albo cię kochać, ale nie połączę tych dwóch rzeczy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaperfectsense perfectsense
8012 1c7d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrolfasolek krolfasolek
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
3306 992b 500
2819 696f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
2230 d74d
Reposted fromunco unco viathebelljar thebelljar
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viathebelljar thebelljar
1594 29bc 500
Reposted fromlaters laters viamuladhara muladhara
Reposted fromFlau Flau viaTamahl Tamahl
1478 2eca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
Nie bójcie się marzeń, bo one naprawdę się czasem spełniają.
— prof. Wojciech Nowak, rektor UJ
1914 6946
Reposted fromEtnigos Etnigos viakropq kropq
9258 121a 500
Reposted fromyannim yannim viaoxytocin oxytocin
Reposted fromFlau Flau viakrolfasolek krolfasolek
3453 3889 500
The End of the F***ing World (2017)
Reposted frommovieguy movieguy viaoxytocin oxytocin
3037 da96 500
Reposted fromlaters laters viaAstalka Astalka
3748 e983 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaoxytocin oxytocin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl