Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

Są takie zdania, po których kropka brzmi doprawdy niezwykle wyraźnie.
— Szymon Hołownia
Szkoda, że nie mogę spytać się samobójców czy było warto.
@lastdreams (via lastdreams)
Reposted fromdivi divi vianaturalginger naturalginger
8828 7c0b
3749 f000 500
Pocałunek – akt polegający na kontakcie ust z ciałem innej osoby (np. ustami, policzkiem, dłonią) lub przedmiotem.
Reposted fromstormymind stormymind vianaturalginger naturalginger
4788 bd0f 500
2844 fbce
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Andrzej Sapkowski, "Krew elfów"
Reposted fromkatalama katalama viaasylopath asylopath
Im jestem starsza, im więcej ludzi poznaję, tym mniej myślę, że wiem. Jak poznać, czy ktoś jest dobry, czy nie. Jak poznać, czy związek ma szanse, czy jest skazany na rozpad? Skąd to wiadomo? Wiemy o ludziach tylko tyle, ile oni chcą, abyśmy wiedzieli.
— Jane Green "Prosto z mostu"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaasylopath asylopath
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viaasylopath asylopath
2161 ade3
Reposted fromsosna sosna viaasylopath asylopath
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viaasylopath asylopath
3024 84e0 500
Reposted frommesoute mesoute viaasylopath asylopath
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaasylopath asylopath
4458 7577 500
Reposted fromhagis hagis viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl