Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2019

7189 fc34
Reposted frompastelowe pastelowe viafutureiscoming futureiscoming
9897 acd2
Reposted fromnutt nutt viaiammistake iammistake
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaiammistake iammistake
8177 1b61
Reposted fromparanoiac paranoiac viaiammistake iammistake
8638 df2a 500
Reposted fromcleanout cleanout viaBucefal Bucefal
1550 bfc2
Reposted fromkarahippie karahippie viaiammistake iammistake
9923 1d50 500
Reposted fromdudku dudku viacontigo contigo
Tobie chodzi tylko o łóżko,  A ja jestem małą kaczuszką,  Której trzeba miłości i wsparcia  I czasami czegoś do żarcia.
— Agnieszka Osiecka (fragment)
1212 057b
Reposted fromursa-major ursa-major viacontigo contigo
9940 e78d 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
9947 925f 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
9899 8fea 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaryumajin ryumajin
9934 6dd8 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viamolotovcupcake molotovcupcake
9937 452b 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaikari ikari
9880 4415 500
Historia wolnego człowieka nigdy nie jest pisana przez przypadek,
ale przez wybór — jego wybór.
— Dwight D. Eisenhower
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl